Voor de (zieke) werknemer

Enkele voorbeelden die ons allen kunnen overkomen:

Psychische klachten
Een somber gevoel, gebrek aan plezier in het werk en prikkelbaarheid kunnen wijzen op psychische klachten, zoals een beroepsgebonden depressie en overspannenheid. Stress of ingrijpende gebeurtenissen op het werk zijn mogelijke oorzaken

Werkdruk
Ongeveer een op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Een serieus probleem waar werknemer en werkgever rekening mee moeten houden. Want zowel te veel als te weinig werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten Wat is werkdruk? Werkdruk is wat anders dan het druk hebben op je werk. Zolang je het als werknemer kunt bolwerken, hoeft het niet tot problemen te leiden. Sommige mensen vinden het zelfs prettiger om het druk te hebben dan om zich te vervelen. Op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord raakt, spreekt men van werkdruk. Werkdruk treedt dus op als je je werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen. Dit ontstaat bijvoorbeeld door: te weinig tijd voor een opdracht, hogere kwaliteitseisen aan het werk dan is waar te maken, ingewikkeldere taken dan waarvoor men geschoold is of waarvoor apparatuur voor handen is. Werk dat niet aansluit bij opleidingsniveau of ervaring of door te zware verantwoordelijkheden. Ook omstandigheden op het werk kunnen ervoor zorgen het werk niet goed uitgevoerd kan worden, waardoor werkdruk ontstaat. Voorbeelden zijn: technische mankementen, conflicten met de leidinggevende, reorganisaties die zorgen voor baanonzekerheid, onduidelijke taakomschrijving, veeleisende klanten, te weinig pauzes/vakantie.

Niet altijd is het werk de directe oorzaak. Ook de persoonlijke situatie kan zorgen voor een verhoogde werkdruk: werknemers die moeilijk nee kunnen zeggen tegen werk, werknemers die erg perfectionistisch zijn, problemen thuis die veel aandacht opeisen.

Gevolgen werkdruk
Werkdruk kan leiden tot werkstress. Dit zorgt voor psychische en fysieke klachten. Fysieke klachten: verhoogde bloeddruk, hart-/vaatziekten, hoofdpijn, duizeligheid, hyperventilatie, klachten aan arm, nek, schouder (RSI), verminderde weerstand

Psychische klachten: vermoeidheid, slapeloosheid, somberheid/depressie, piekeren, overmatig alcohol-/medicijngebruik, vraatzucht, overspannen, burn-out, agressie

Beroepsgebonden depressie
• Als een depressie overwegend door het werk wordt veroorzaakt, dan spreken we van een beroepsgebonden depressie. Oorzaken zijn bijvoorbeeld pesten, stress of een niet-passende functie
Beroepsgebonden risico’s zijn onder meer:
• gebrek aan sociale ondersteuning (waaronder pesten)
• een niet-passende functie
• te veel werk en een gebrek aan regelmogelijkheden (het werk niet zelf kunnen indelen)
• hoge psychologische eisen die het werk stelt
• stressvolle gebeurtenissen in het werk
• het als onrechtvaardig ervaren van bepaalde procedures in het werk


De diagnose depressie wordt door een arts of bedrijfsarts gesteld. Te veel stress op het werk kan leiden tot overspannenheid en burn-out. Het zijn de meest voorkomende beroepsziekten.
Overspannenheid impliceert dat er geen energiereserve meer aanwezig is. Overspannen mensen zijn vaak chronisch moe, gespannen, prikkelbaar, emotioneel labiel, hebben concentratie-problemen en slapen soms slecht. Het is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen zaken die stress opleveren en het vermogen deze stress te verwerken.

Burn-out wordt veroorzaakt door een zeer langdurige (soms wel jarenlange) blootstelling aan te hoge werkstressoren, wat uiteindelijk een kloof veroorzaakt in de taakopdracht, de werkmotivatie en de arbeidssatisfactie. Burn-out en overspannenheid staan bovenaan in de lijst van beroeps-ziekten: het betreft 81% van de gerapporteerde psychische aandoeningen.

Oorzaken
Werkgebonden risico’s die overspannenheid en burn-out kunnen veroorzaken, zijn onder meer:
• hoge werkdruk
• grote emotionele belasting
• gebrek aan regelmogelijkheden (het werk niet zelf kunnen indelen)
• toekomstonzekerheid
• arbeidsconflicten
• werktijden
• ingrijpende gebeurtenissen op het werk of thuis
• taken thuis en op het werk zijn moeilijk te combineren
• U kunt niet (meer) aan wat de werkgever van u verlangt.
• Uw collega’s houden geen rekening met uw probleem.
• U bent onzeker over uw toekomst vanwege uw zwakke gezondheid.
• U bent onzeker met betrekking tot de meerwaarde voor uw werkgever en/of collega’s.
• U leidt aan irreele angsten en bent daarom niet (meer) in staat om aan het arbeidsproces deel te nemen.


Wij gaan samen op onderzoek naar de mogelijkheden om uw problemen zoveel mogelijk weg te nemen, dan wel op een aanvaardbaar niveau te brengen. Hiervoor maken wij een diepgaande analyse van uw problemen en proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die de wetenschap ons biedt. Als psychische problemen hierbij een belangrijke rol spelen, zullen wij zeker ook bekijken of neurofeedback een mogelijkheid is om u weer vol aan de bak te krijgen en te houden. Wij zullen er dan ook alles aan doen om u weer op weg te helpen naar een bestaan zonder deze angsten. Het is van het grootste belang om te streven naar hervatting van werkzaamheden. De problemen die dit geheel of gedeeltelijk onmogelijk of moeilijk maken, dienen dan ook zo snel mogelijk aangepakt te worden. Dit is zeker niet altijd gemakkelijk, want mensen met reintegratie-problematiek hebben vaak meerdere problemen die in samenhang tot uw situatie hebben geleid, waardoor u niet effectief bemiddeld en/of gere-integreerd (kunt) worden. De aanpak bij TRA is hierop afgestemd. Zowel fysieke, psychische en andere arbeidsgerelateerde problematiek krijgt ruim de aandacht in een persoonlijk traject. U hebt daar ook recht op, het gaat per slot van rekening alleen om uw plek in onze maatschappij en uw bijdrage die u aan de maatschappij wilt en kunt leveren.

Samenvattend:
Het kan iedereen overkomen. Op een bepaald moment laat je gezondheid je in de steek. Je kunt de inspanningen die er van je verlangd worden op het werk niet meer, of niet meer geheel, aan. Frustratie, woede, onmacht. Allerlei emoties die je meesleuren in een persoonlijk drama dat ook op financieel vlak uiteindelijk consequenties gaat krijgen. Vanaf dat moment is het belangrijk dat je door iemand op de rails geholpen wordt. Iemand die betrokkenheid aan de dag legt, maar ook de problemen weet te benoemen. Maar ook iemand die je een spiegel voorhoudt en je helpt kritisch naar jezelf te kijken en zaken aan te pakken en te ontwikkelen om vervolgens te zoeken naar nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Iemand die je weer dwingt om jezelf serieus te nemen en te zoeken naar de oplossingen. Niet alleen te kijken naar de bedreigingen, maar de kansen te benutten. Want ieder mens is nodig op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt is het probleem voor de werkgever, maar de kans voor de werknemer. Zo gaan we op weg. Problemen bestaan niet, maar uitdagingen treden we met vertrouwen en motivatie tegemoet!!!