Voor de (zieke) werkeloze / UWV






Regelgeving voor de (langdurig) zieke werknemer

 • Werknemers die 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn en er niet in slagen hun verdiencapaciteit voldoende te benutten, vallen wat de uitkering betreft na verloop van tijd terug tot bijstandsniveau.
 • Werknemers die 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn, krijgen een uitkering van 75% van hun laatstverdiende loon tot het maximum WIA-dagloon.
 • U bent ziek of gehandicapt en zoekt een (nieuwe) baan: via het UWV kunt u geholpen worden met een bedrag om te re-integreren op de arbeidsmarkt. U kunt hiermee kiezen om met ons aan de slag te gaan om een blijvende oplossing voor uw problemen te creëren. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link: http://www.uwv.nl/particulieren/re-integratie-werken/ondersteuning/index.aspx
 • In de WIA is geregeld wat er gebeurt als een werknemer volledig of gedeeltelijkarbeidsongeschikt is. In het kort:
  • Werknemers die minder dan 35% loonverlies lijden, krijgen geen uitkering en blijven zoveel mogelijk in dienst van de werkgever. Werkgever en werknemer zullen samen tot een oplossing moeten komen. Zo kan de werknemer minder uren gaan werken of een andere functie gaan bekleden.
  • Werknemers die 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor een loonaanvulling, mits zij in staat zijn voldoende te blijven werken. Dat wil zeggen: hun resterende verdiencapaciteit voor minstens 50% benutten.
  • Na twee jaar ziekte bepaalt het UWV het inkomen de werknemer, gezien zijn beperkingen, door te werken nog kan verdienen. Blijkt de werknemer in kwestie (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt te zijn, dan zijn er twee mogelijkheden:
 • Is de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, dan heeft hij recht op een uitkering op grond van de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeids-ongeschikten (IVA).
 • Ligt het loonverlies van de werknemer tussen 35 en 80% en is er voldoende herstelkans, dan maakt de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) méér werken financieel aantrekkelijk voor de werknemer. Ook volledig arbeidsongeschikte werknemers met voldoende herstelkans, vallen onder de WGA.