Arbeidsmarkt en Re-integratie

Kosten ziekteverzuim in Nederland

Nederlandse werknemers melden zich vergeleken met werknemers in andere landen minder vaak ziek. Als Nederlandse werknemers zich ziek melden, zijn zij echter relatief lang uit de roulatie. De directe kosten van dit verzuim bedragen voor werkgevers in Nederland jaarlijks ca. 10,8 miljard euro (Bron AON).

Hoge kosten ziekteverzuim
Gemiddeld kost iedere verzuimdag een werkgever bijna 160 euro aan directe kosten. Daar komen de kosten van vervanging en productiviteitsverlies nog bij. (Bron AON)

Daar komt nog bij dat de arbeidsmarkt onder enorme druk staat, niet in het laatste geval door de vergrijzing die nu serieuze vormen begint aan te nemen. Dit is overigens niet beperkt tot Nederland, maar is ook een factor van belang in de ons omringende landen. Wel dient opgemerkt dat de problemen die hieruit voortkomen de eerstvolgende jaren beperkt blijven tot bepaalde sectoren. De techniek in brede zin en de gezondheidszorg, zullen als eerste getroffen worden door onoverkomelijke tekorten in de arbeidsmarkt.

Op Prinsjesdag 2011 gaf Minister Kamp hierop de volgende reflectie in zijn beleidsagenda: “We moeten streven naar duurzame inzetbaarheid. Om langer te kunnen doorwerken, zijn gezondheid, scholing en mobiliteit belangrijk. Dit is in de eerste plaats een zaak van werkenden en hun eventuele werkgevers. De overheid moet de werkenden en hun werkgevers hierbij optimaal stimuleren en ondersteunen.”

Een aantal verhelderende cijfers met betrekking tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt:

  • In 2015 is er een verwacht tekort van een half miljoen werknemers in Nederland waarvan 300.000 hoogopgeleid (Bron: Intelligence Group).
  • De vergrijzing alleen al, zal in 2020 een tekort tot 300.000 werknemers veroorzaken(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)).
  • De Nederlandse arbeidsmarkt krimpt de komende tien jaar met 900.000 arbeidsplaatsen (Bron: Deloitte Real Estate Advisory (REA)).

Psychische aandoeningen zijn er in allerlei vormen en vormen vaak de oorzaak van het onvrijwillig aangewezen zijn op een uitkering. In augustus 2011 ontvingen 825.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bijna de helft hiervan is voor mensen met een psychische aandoening.

Aanbod op de arbeidsmarkt
Het aanbod van mensen op de arbeidsmarkt zal duidelijk kwantitatief, maar zeker ook kwalitatief ingrijpend gaan stagneren. Alle demografische ontwikkelingen wijzen daarop. Dit vergt dan ook een andere wijze van benaderen van de (zieke) werknemers. Hiertoe behoren zeker ook de langdurig zieke werknemers of mensen die momenteel nog buiten de arbeidsmarkt verkeren, waaronder mensen die zgn. “deficiënties” hebben om geheel dan wel gedeeltelijk te participeren op de arbeidsmarkt. Gekeken moet worden naar wat iemand nog WEL kan, of eventueel geleerd kan worden. Niet louter naar wat iemand NIET (meer) kan. Daarnaast dient meer dan ooit geïnvesteerd te worden in de mogelijkheden die gemotiveerde mensen in zich meedragen om eventueel in deeltijd en/of onder aangepaste omstandigheden werkzaamheden te verrichten.